Lompat ke konten

UKM Bahasa

FOTO UNIT KEGIATAN MAHASISWA – BAHASA

UKM  BAHASA

Ketua                               :  Listia Nur Inayah

Sekretaris                       : Sofie Anggraeni

Bendahara                     : Amalia Nur Hikmah

Anggota                         : Ainayah Ikha Ardia Ningrum