Lompat ke konten

UKM Entrepreneurship

FOTO UNIT KEGIATAN MAHASISWA – ENTREPRENEURSHIP

UKM ENTERPRENEURSHIP

Ketua                            :  Xeno

Sekretaris                      : Siti Nurhaliza

Bendahara                   : Annisa Choiriyah

Anggota                        : Riyadi Abdul Fatah