Lompat ke konten

UKM Olahraga

FOTO UNIT KEGIATAN MAHASISWA – OLAHRAGA

UKM OLAHRAGA

Ketua                              : Mochamad Pajriyan

Sekretaris                       : Akhamd Fajar Sidik

Bendahara                    : Naufal Mustofa

Anggota                         : Bagas